top of page

פרמקוקינטיקה

Samples

אנליזות פרמקוקינטיות (PK) ופרמקודינמיות (PD)

מדיסטט משתמשת במודלים פרמקוקינטיים ופרמקודינמיים של אוכלוסייה על מנת לתאר את משך זמן החשיפה של מטופל פרטני ותגובתו לטיפול חדש. ​

 

מדיסטט הינה בעלת מומחיות בפרמקולוגיה קלינית לתעשייה הפרמצבטית. רשימת הלקוחות של מדיסטט כוללת את רוב חברות הפרמצבטיקה העיקריות וכן חברות קטנות רבות.

פרמקוקינטיקה הינה מחקר העוסק באופן בו הגוף מעבד תרופה ופרמקודינמיקה הינה מחקר העוסק באופן בו התרופה פועלת על הגוף. ​

 

מודלים של PK/PD באוכלוסייה משמשים לקביעת האופן בו מאפייני המטופל כגון דמוגרפיה, סטטוס והתקדמות המחלה ותרופות נלוות, עשויים להשפיע על חשיפת המטופל לתרופה והתגובה לאחר מכן.

ניתן להשתמש במודלים על מנת לדמות משטרי מינון שונים ואפשרויות טיפול. תוצאות ההדמיה עשויות לסייע בתכנון מחקרים קליניים אינפורמטיביים יותר ורבי עוצמה.

 

פיתוח תרופה יכול להיות תהליך ארוך ויקר ותרופות מועמדות חדשות רבות נכשלות במהלך הניסויים הקליניים. תרופות חדשות רבות מדגימות תמונה מעורבת של יעילות ורעילות, עניין ההופך את תהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לפיתוח, למסובך יותר.

 

אנליזת PK/PD של אוכלוסייה מאפשרת שימוש יעיל יותר בתוצאות הניסוי הקליני לצורך קבלת החלטות באמצעות מספר דרכים:

 • האנליזה יכולה לספק נקודת מבט טובה יותר לגבי השאלה כיצד מטופלים סובלים ומגיבים לתרופה חדשה.

 • האנליזה יכולה לקצר את זמן הפיתוח באמצעות ביצוע של ניסויים אינפורמטיביים.

 • האנליזה יכולה לסייע בזיהוי תרופות מועמדות אשר לא סביר כי יענו על המטרות הטיפוליות הקליניות, מוקדם בשלב הפיתוח.

השימוש בשיטות אלו מאפשר זיהוי מוקדם יותר של משטרי מינון מתאימים כך שיידרשו ניסויים קליניים מעטים יותר. היכולת לקבל החלטות מבוססות הנוגעות לפיתוח ובזמן הנכון, מתרגמת לחיסכון משמעותי בעלויות.

 

אנליזות פרמקודינמיות (PD) מעריכות את השפעת הטיפול על רמות של פרמטרים נבחרים בדם.

 

שיטות פרמטריות או שאינן פרמטריות מיושמות לצורך אנליזה של השינויים ברמות הפרמטרים בדם מנקודת ההתחלה ועד נקודות זמן שונות לאחר הטיפול.

פרמקוקינטיקה – מבט מקרוב

פרמטרים פרמקוקינטיים (מחושבים בהתבסס על מדידות הריכוזים בפלסמה): ​

 • Cmax – הריכוז המרבי המושג. ​

 • Tmax – הזמן עד לריכוז מרבי. ​

 •  AUC0-t – השטח שמתחת לעקומת ריכוז-כנגד-זמן, המחושב כסכום ה-AUCs תוך שימוש בסכום טרפזוידאלי לינארי (linear trapezoidal summation) מזמן 0 ועד הנקודה האחרונה הנמדדת. ​

 • λz (Lambda-z) – הערכה פרטנית של קבוע קצב האלימינציה הטרמינלי, המחושב תוך שימוש ברגרסיתlog-linear של החלקים הטרמינליים של עקומות ריכוז-כנגד-זמן בפלסמה.

Pharmacokinetics (PK) and Pharmacodynamic (PD) Analyses
 • AUC0-inf – השטח שמתחת לעקומת ריכוז-זמן בפלסמה, לאחר שעברה אקסטרפולציה לאינסוף, המחושב כ: AUC0-inf=AUC0-t + Clast / λz, כאשר Clast הינו הריכוז האחרון הנמדד. ​

 • T1/2 – זמן מחצית חיים של האלימינציה הטרמינלית הגלויה, המוגדרת כ- 0.693/ λz. ​

 

 • פרמטרים פרמקוקינטיים הנגזרים ממדידות של ריכוזים (AUCs ו- Cmax) עוברים אנליזה תוך שימוש בניתוח שונות (ANOVA). מודל ANOVA כולל טיפול, רצף, תקופה ונבדק בתוך הרצף כמשתני סיווג.

 • הנתונים עוברים טרנספורמציה לפני האנליזה תוך שימוש בטרנספורמציה לוגריתמית.

 • רווח סמך (CI) של 90% נבנה עבור עיקרון הריבועים הפחותים השומר על הממוצע הגאומטרי היחסי (GMR) לצורך בדיקת פורמולציות A/ייחוס ו- B/ייחוס, תוך שימוש בפרוצדורת שני t-tests חד צדדיים.

bottom of page