top of page

קורסים בביוסטטיסטיקה

מדיסטט מספקת הרצאות, קורסים ועורכת סדנאות עבודה בנושאי ניהול נתונים וביוסטטיסטיקה לניסויים קליניים. המטרה העיקרית הינה להקנות את המושגים הסטטיסטיים הבסיסיים עבור אלו שאינם סטטיסטיקאים ומעורבים בתכנון הניסוי הקליני, הטמעתו וכתיבת הדו"ח.

סקירה

מדיסטט מספקת הרצאות, קורסים ועורכת סדנאות עבודה בנושאי ניהול נתונים וביוסטטיסטיקה לניסויים קליניים. המטרה העיקרית הינה להקנות את המושגים הסטטיסטיים הבסיסיים עבור אלו שאינם סטטיסטיקאים ומעורבים בתכנון הניסוי הקליני, הטמעתו וכתיבת הדו"ח הקליני. 

תיאור כללי

הנושאים כוללים: תפקיד הסטטיסטיקאי, מושגים סטטיסטיים, מערכי מחקר, טכניקות דגימה, השערות, מדדי הערכה, ניהול נתונים ותכניות אנליזה.

הקורסים יכללו בין היתר את המושגים הבסיסיים בסטטיסטיקה בעולם התוכן של ניסויים קלינים:

גודל מדגם: מספר המטופלים או היחידות הניסיוניות הדרושות לניסוי.

עוצמה: ההסתברות שלניסוי קליני תהיה תוצאה משמעותית (חיובית) כלומר p-value הנמוך מרמת המובהקות שצוינה (בדרך כלל 5%). הסתברות זו מחושבת תחת ההנחה כי הבדל בטיפול או חוזק הקשר שווה להבדל המינימאלי הניתן לגילוי.

הבדל מינימאלי הניתן לגילוי: ההבדל הקטן ביותר בין הטיפולים או חוזק הקשר שברצונך להיות מסוגל לגלות. בניסויים קליניים, זהו ההבדל הקטן ביותר שלדעתך יהיה חשוב מבחינה קלינית ומתקבל על הדעת מבחינה ביולוגית. במחקר למציאת קשר, זהו השינוי הקטן ביותר במשתנה התלוי (משתנה התוצאה), פר שינוי יחידה במשתנה הבלתי-תלוי (משתנה קלט/משתנה מסביר) אשר מתקבל על הדעת.

מערך מקביל: ניסוי קליני עם מערך מקביל משווה את התוצאות של טיפול בשתי קבוצות נפרדות של מטופלים. ניתן להשתמש בגודל המדגם המחושב עבור מערך מקביל בכל מחקר בו מתבצעת השוואה בין שתי קבוצות.

מחקר מוצלב: מחקר מוצלב משווה את התוצאות של שני טיפולים באותה קבוצת מטופלים. ניתן להשתמש בגודל המדגם המחושב עבור מחקר מוצלב גם עבור מחקר המשווה ערך של משתנה לאחר טיפול עם ערכו לפני טיפול. סטיית התקן של משתנה התוצאה מבוטאת כסטיית התקן במטופל או סטיית התקן של השונות. הראשונה הינה סטיית התקן של תצפיות חוזרות באותו פרט והאחרונה הינה סטיית התקן של השונות בין שתי מדידות באותו פרט.

מחקר למציאת קשר: מחקר למציאת קשר קובע האם המשתנה התלוי, מושפע על ידי המשתנה הבלתי תלוי. לדוגמה, מחקר הבודק האם לחץ הדם מושפע מצריכת מלח.

הצלחה/כשלון: תוצר המחקר הינו משתנה עם שני ערכים, בדרך כלל הצלחת הטיפול או כשלון הטיפול.

מדידה: תוצר של המחקר הינו מדידה רציפה.

הזמן עד לאירוע: תוצר המחקר הינו זמן, כגון הזמן עד למוות, או לנסיגה. חלק מהמטופלים לא יהיו בתצפית עד לנסיגה. תצפיות אלו יכונו מצונזרות.

Our Next Online courses

Nonparametric vs Parametric Tests of Location in Biomedical Research

Missing data in Clinical Trials

bottom of page