top of page

מפתח מושגים בסטטיסטיקה


Absolute risk increase ARI - הגידול בסיכון עם הטיפול החדש לעומת הסיכון ללא הטיפול.

Absolute risk reduction ARR - הירידה בסיכון עם טיפול חדש לעומת הסיכון ללא הטיפול.

Absolute value - ערך מוחלט.

Adjusted rate - שיעורים מתוקננים למשתנים בעלי השפעה על השיעור המחושב.

Age specific mortality rate - שיעורי תמותה לפי קבוצות גיל ספציפיות.

Alpha α error , type I error - טעות מסוג ראשון.

Alternative hypothesis - השערת החוקר - השערה אלטרנטיבית להשערת האפס.

Analysis of variance ANOVA - שיטה סטטיסטית הקובעת האם קיימים הבדלים בין שתיים או יותר קבוצות נבדקים, בעבור גורם אחד או יותר. משתמשים במבחן F לביצוע ANOVA.

Analysis of covariance ANCOVA - שיטה סטטיסטית של עיבוד משתנים ניתוח שונות או רגרסיה המשמשת לצורך שליטה על השפעה אפשרית של משתנים מבלבלים ערפלנים.

Bar chart or bar graph - תרשים או גרף בעל מאפיינים נומינלים המציג את השכיחות או את השכיחות היחסית.

Baye’s theorem - נוסחה לחישוב ההסתברות המותנית של אירוע אחד, PAƖB, לפי ההסתברות המותנית של אירוע אחר, PBƖA.

Bell-shaped distribution - מונח המשמש לתאר את צורת ההתפלגות הנורמלית גאוסיאנית.

Beta β error - ראה טעות מסוג שני ההסתברות לדחות את השערת החוקר בטעות.

Binary observation - מדד נומינלי בעל שתי תוצאות בלבד לדוגמא מין: זכר או נקבה; הישרדות: כן או לא.

Binomial distribution - התפלגות ההסתברות המציגה את מספר ההצלחות X שנצפו

ב-n מחקרים בלתי-תלויים, כשבכל מחקר הסתברות זהה להתרחשות.

Biometrics - חקר מדידות ועיבודים סטטיסטיים ברפואה וביולוגיה.

Biostatistics - יישום של תכנון מחקר ועיבודים סטטיסטיים ליישומים ברפואה וביולוגיה.

Blind study - מחקר ניסיוני בו הנבדקים לא יודעים איזה טיפול מקבלים; החוקרים יכולים להיות "עיוורים" גם הם לטיפול אותו מקבלים הנבדקים ראה double-blind trial.

Block design - מושג הרלוונטי בניתוח שונות, תכנון מחקר בו הנבדקים בכל בלוק או מקבץ שייכים לטיפול שונה.

Bonferroni t - שיטה להשוואת ממוצעים בניתוח שונות, נקראת גם

Dunn's multiple-comparison procedure.

Bootstrap - שיטה להערכת שגיאות תקן או רווחי סמך בו נבחר באקראי מדגם קטן של תצפיות מכלל מהמדגם המקורי. האומדנים מחושבים כל פעם מהמדגם הקטן שנבחר והמדגם מוחזר למדגם המקורי. תהליך זה חוזר על עצמו פעמים רבות לצורך יצירת התפלגות לפיה יוגדרו האומדנים.

Box plot - גרף המציג שכיחויות והתפלגויות של תצפיות. גרף זה שימושי בהשוואת שתי התפלגויות.

Case-control - מחקר תצפיתי המתחיל בנבדקים שיש להם את התוצאה או המחלה הנחקרת וממשיך לנבדקי ביקורת להם אין את התוצאה או המחלה הנחקרת. לאחר המחקר, מנסים לזהות סימפטומים מקדימים או גורמי סיכון.

Case-series study - רשימה של מאפיינים מעניינים או מסקרנים הנצפית בקרב קבוצת נבדקים.

Categorical observation - משתנה שערכיו קטגוריאליים לדוגמה: אנמיה, סוכרת, תופעות לוואי. ראה Nominal scale.

Censored observation - תצפית שערכה לא ידוע, לרוב מאחר שהנבדק לא היה במחקר מספיק זמן לצורך הערכת התוצאה שבה אנו מתעניינים, לדוגמה: מוות שהתרחש או נשירה מהמחקר .

Central limit theorem - תיאוריה הטוענת שהתפלגות ממוצעי המדגמים מתפלגת נורמלית בקירוב אם גודל המדגם גדול מספיק n≥30, ללא התייחסות להתפלגות הבסיסית של המדידות המקוריות במדגם הספציפי שבו אנו עוסקים נקרא גם משפט הגבול המרכזי.

Chance agreement - מדידת פרופורציית הפעמים בהם שני מדרגים או יותר מסכימים במדידות או בהערכות שלהם לתופעה מסוימת.

Chi-square χ2 distribution - התפלגות המשמשת לעיבודים סטטיסטיים בטבלאות שכיחות ולהשוואת התפלגויות.

Chi-square χ2 test - מבחן סטטיסטי המשמש לבחינת השערת האפס שהפרופורציות שוות או, באופן שקול, שהגורמים או המאפיינים הינם בלתי-תלויים או אינם קשורים אחד לשני.

Clinical epidemiology - יישום מדע האפידמיולוגיה ברפואה קלינית וקבלת החלטות.

Clinical trial - מחקר ניסויי של תרופה, פרוצדורה או מכשיר רפואי כאשר המטופל הוא

בן-אדם.

Cluster analysis - שיטה סטטיסטית אשר קובעת סיווג ויכולה לקבץ או לאחד מספר רב של מדידות בסדרה של אובייקטים או נבדקים.

Coefficient of determination r2 - הריבוע של מקדם הקורלציה, כמות או אחוז השונות במשתנה אחד הנגזרת מידיעת המשתנה השני.

Coefficient of variation CV - סטייה תקן חלקי הממוצע בדרך כלל מוכפל ב-100. משמש למדידת השונות היחסית.

Cohort - עוקבה, קבוצה של נבדקים אשר נשארים באותו מחקר לאורך זמן.

Cohort study - מחקר עוקבה, מחקר תצפיתי המתחיל בקבוצה של נבדקים בעלי גורם סיכון או שהיו חשופים לגורם סיכון כלשהוא וקבוצה של נבדקים ללא גורם הסיכון או החשיפה. שתי הקבוצות תהיינה במעקב לאורך זמן על-מנת ללמוד כמה מתוך כל קבוצה יפתחו את התוצאה מחלה או השלכה של התוצאה.

Combination - נוסחת הסתברות הנותנת מספר אפשרויות לכך שמספר מסוים מתוך כמה פריטים, נניח x , יבחר מתוך מספר כולל של פריטים, נניח n, מכלל האוכלוסייה או הדגימה.

Concurrent controls - קבוצת ביקורת לה מוקצה טיפול פלסבו או מצב ביקורת, במהלך התקופה בה נערך הטיפול הניסיוני או התהליך.

Conditional probability - ההסתברות להתרחשות אירוע, למשל A, בהינתן שאירוע אחר, למשל B, התרחש. הסתברות זו מצוינת כ-PAIB הסתברות מותנית.

Confidence coefficient - הביטוי מקדם בנוסחה עבור רווח סמך אשר קובע את רמת ההסתברות הקשורה לרווח הסמך, למשל 90%, 95% ו-99%.

Confidence interval CI - רווח הסמך המחושב ממדגם, אשר נותן את ההסתברות שהפרמטר הלא ידוע, כמו ממוצע או פרופורציה, כלול במרווח. רווחי סמך מקובלים הם:

90%, 95% ו-99%.

Confidence limits - גבולות הביטחון של המרווח. גבולות אלה מחושבים מתוך מדגם ויש הסתברות נתונה שהפרמטר הבלתי-ידוע ממוקם בתוכם.

Confounded - מונח המתאר מחקר או תצפית המציגים אחד או יותר של משתנים מבלבלים אשר עלולים להוביל לפרשנות שגויה.

Confounding variable - משתנה בלתי-תלוי העשוי להשפיע על משתנה התוצאה ומתפלג שונה בין קבוצות המחקר.

Content validity - מדידה אשר מאשרת שהפריטים במבחן או בסולם המדידה מייצגים את המאפיינים שנמדדים.

Contingency table - טבלה המשמשת להצגת שכיחויות עבור שניים או יותר של משתנים נומינליים או כמותיים.

Continuity correction - התאמה למבחן סטטיסטי כאשר התפלגות הסתברותית רציפה משמשת להעריך התפלגות הסתברותית בדידה. למשל שימוש בהתפלגות חי-בריבוע לניתוח טבלאות שכיחות של מקרים נומינליים.

Control subjects - בניסוי קליני, נבדקים שסווגו לקבוצת פלסבו או קבוצת ביקורת. לדוגמה במחקר מקרה ביקורת, נבדקים ללא מחלה.

Controlled trial - ניסוי בו הנבדקים סווגו לקבוצת פלסבו או קבוצת ביקורת.

- Correlation coefficient r מקדם המתאם הקשר בין 2 משתנים , הטווח שלו הוא בין

1- ל-1+. כאשר 0 מצביע על כך כי אין קשר בין שני המשתנים ו-1- או 1+ מצביעים על קשר מושלם כאשר בודקים קשר לינארי, נקרא למקדם זה The coefficient of Pearson.

Cost-benefit analysis - שיטות כמותיות להערכת יחסי הגומלין Trade-off בין העלויות או חסרונות והתועלת או יתרונות להליך או אסטרטגיה ניהולית.

Cost-effectiveness analysis - שיטה כמותית כדי להעריך את העלות של הליך או אסטרטגיה ניהולית אשר לוקחת בחשבון גם את התוצאה, כדי לבחור את האופציה עם העלות הנמוכה.

Covariate - משתנה שיתכן שיגרום לבלבול ונשלט מנוטרל על-ידי ניתוח שונות.

Cox proportional hazard model or Cox model - שיטת רגרסיה המשמשת כאשר התוצאה מצונזרת. המקדמים של מודל הרגרסיה של Cox מפוענחים כסיכון יחסי

Hazard ratio.

Critical value - ערך הסף הנדרש כך שאם ערך סטטיסטי המבחן יהיה גדול ממנו בערך מוחלט, אזי השערת האפס תידחה.

Crossover study - ניסוי קליני שבו כל קבוצה מקבלת שניים או יותר טיפולים, אבל בסדר שונה.

Cross validation - הליך לשם יישום התוצאות של האנליזה ממדגם אחד של נבדקים למדגם אחר של נבדקים בכדי להעריך עד כמה תוצאות החישובים חוזרות על עצמם, בשימוש נפוץ ברגרסיה.

Crude rate - השיעור הגולמי של כלל האוכלוסייה שאינה ספציפית או מותאמת לכל נבדק מהאוכלוסייה.

Cumulative frequency or percentage - בטבלת שכיחויות, השכיחות או האחוז של התצפיות המתקבלות עד לערך נתון בנוסף לכל הערכים הנמוכים מערך זה שכיחות מצטברת.

Decision analysis- מודל לניתוח תהליך של קבלת החלטות.

Degree of freedom df- דרגות החופש, פרמטר שנתון במספר התפלגויות הסתברותיות נפוצות. לדוגמה, התפלגות t והתפלגות חי-בריבוע.

Dependent groups or samples- תוצאות של ערכים המתקבלים בקבוצה אחת ויכולים לנבא תוצאות של ערכים בקבוצה אחרת.

Dependent variable- משתנה שערכיו הם תוצאות המחקר. נקרא גם משתנה התוצאה של המחקר End-Point.

Dependent-groups t test- ראה Paired t test.

Distribution- שכיחות הופעת הערכים שמשתנה מסוים מקבל. התפלגויות עשויות להתבסס על תצפיות אמפיריות או התפלגויות הסתברותיות תיאורטיות. לדוגמה להתפלגויות תיאורטיות: נורמלי, בינומינל, חי-בריבוע.

Double-blind trial- ניסוי קליני בו הן הנבדקים והן החוקרים אינם יודעים איזה טיפול הנבדקים קיבלו.

Dummy coding- הליך בו הקוד 0 או 1 מיועד למשתנה נומינלי מנבא, בשימוש במודלים של רגרסיה.

Dunnett’s procedure- שיטה להשוואות מרובות, לשם השוואת קבוצות טיפול רבות לקבוצת ביקורת יחידה, חישוב המובהקות נעשה באמצעות מבחן F.

Effect or effect size- גודל ההבדל או הקשר. מוגדר בכדי לחשב את גודל המדגם הנחוץ. כמו כן, שימוש בהערכה של המשמעות הקלינית של תוצאות המחקר וכן שימושי במחקרים בניתוח-על Meta-analysis.

Error bar plot - תרשים המציג את הממוצע בתוספת מדד פיזור שגיאת התקן לקבוצה אחת או יותר.

- Error mean square MSEממוצע סכום הריבועים המגדיר את המכנה של יחסF במודל ANOVA.

Evidence-based medicine - יישום של ראיות/עדויות מבוסס על מחקר קליני ומומחיות קלינית.

Expected value - הערך הצפוי האמור להתקבל בהנחה שאין השפעות של התערבות כלשהי.

Experimental study - מחקר השוואתי שמערב התערבות. זה נקרא ניסוי קליני כאשר בני אדם מעורבים.

F distribution - התפלגות הסתברותית שנועדה לבחון את השוויון של שני אומדנים של השונות. זו ההתפלגות שמשתמשים בה עם מבחן F ב-ANOVA.

F test - המבחן הסטטיסטי שמשווה שתי שונויות. משתמשים בו במודל ANOVA.

Factor analysis - שיטה סטטיסטית לבחינת הקשר בין קבוצה של פריטים או מדדים, לקביעת הגורמים או המדדים בעלי מכנה משותף.

Factorial design - תכנון ניסוי ב-ANOVA, באשר כל נבדק או פריט מקבל רמה אחת מכל גורם.

False-negative FN - תוצאת מבחן שלילית אצל נבדק שיש לו את המחלה.

False-positive FT - תוצאת מבחן חיובית אצל נבדק שאין לו את המחלה.

Fisher’s z transformation - התמרה של מקדם הקורלציה בכדי שיתפלג באופן נורמלי.

Frequency - מספר הפעמים בהם ערך נתון נצפה.

Frequency distribution - סדרה של תצפיות מספריות, רשימת הערכים המופיעה יחד עם שכיחות הופעתם. מוצג גם כטבלת שכיחויות או כגרף השכיחויות.

Frequency table - טבלה המראה מספר או אחוז של תצפיות שמתרחשות בערכים שונים או בטווח של ערכים של מאפיין או משתנה מסוים.

Gaussian distribution - ראה Normal distribution.

Geometric mean GMT - שורש ה-n של מכפלת n תצפיות, מצוין כ-GMT או GM. בשימוש עם סולמות לוגריתמיים או התפלגויות מוטות.

Gold standard - במבחן דיאגנוסטי, הליך שמגדיר את המצב האמיתי של החולה עם או בלי המחלה.

Hazard function - ההסתברות לתמותת אדם בטווח זמן מסיים, בהתחשב בכך שהאדם חי עד תחילת טווח הזמן.

Hazard ratio - בדומה ל-Risk ratio, זהו שיעור הסיכון של התוצאה כגון מוות שמתרחשת בכל עת בקבוצה אחת בהשוואה עם קבוצה אחרת.

Hierarchical design or Nested design - תכניות מחקר בהן אחד או יותר מהטיפולים מקונן בתוך רמות של גורם אחר, כגון חולים בתוך בתי חולים.

Histogram - גרף של התפלגות השכיחויות.

Historical cohort - מחקר עוקבה שמשתמש ברישומים קיימים או נתונים היסטוריים כדי לקבוע את השפעת גורם סיכון או חשיפה על משתנה תוצאה כלשהו.

Historical controls - בניסויים קליניים, משתמשים בתצפיות קודמות שנאספו על חולים ומשתמשים בהם כקבוצת ביקורת שכנגד הטיפול המשווה שימושי בניסויים קליניים.

Hypothesis test – מבחן השערות סטטיסטי שעל-פיו נדחה או נקבל את השערת H0.

Incidence - שעור/אחוז היארעות שנותן את החלק היחסי של האנשים שמפתחים מחלה או מצב נתון במהלך תקופת זמן מסוימת.

Independent events - אירועים שלהופעתם או שלתוצאתם אין השפעה על ההסתברות של האחר.

Independent groups or samples - מדגמים אשר ערכים בקבוצה אחת אינם ניתנים לניבוי על-ידי הערכים שבקבוצה האחרת.

Independent observations - תצפיות בלתי-תלויות.

Independent variable- המשתנה המנבא במחקר. לעיתים נקרא הגורם או המשתנה הבלתי תלוי ב-ANOVA.

Independent-groups t test - ראה Two sample t test.

Intention-to-treat - אנליזה סטטיסטית של כל הנבדקים בהתאם לקבוצה שאליה הם השתייכו בתחילת המחקר עקרון הכוונה לטפל.

Interaction - הקשר בין שני משתנים בלתי-תלויים שעשוי להיות בעל השפעה שונה או משותפת על המשתנה התלוי.

Interquartile range - הטווח המוגדר על-ידי ההפרש בין אחוזון ה-25 ואחוזון ה-75.

Inter-rater reliability - המהימנות בין מדידות שנעשו על-ידי שני מעריכים או יותר לאותה בדיקה.

Intervention - התערבות במחקר או בניסוי. עשוי להיות תרופה או פרוצדורה טיפולית כלשהיא.

Intra-rater reliability - המהימנות בין מדידות שנעשו על-ידי אותו מעריך בשתי נקודות זמן שונות לאותה בדיקה.

Kaplan-Meier product limit method - שיטה לניתוח הישרדות עבור תצפיות מצונזרות.

Kappa - סטטיסטי המשמש למדידת התאמה בין Intra-rater או Inter-rater עבור משתנים נומינליים נהוג לסמנו ב-k.

Length of time to event - מודד אורך זמן מתחילת טיפול או מעקב ועד להתרחשות התוצאה.

Level of significance - הסף העליון של ההסתברות שאנו מוכנים לקבל לדחייה שגויה של השערת האפס במבחני השערות.

Life table analysis - שיטה לניתוח זמני הישרדות עבור תצפיות מצונזרות אשר מקובצים בתוך מרווחים.

Likelihood ratio - במבחן דיאגנוסטי, שיעור התוצאות החיוביות הנכונות לתוצאות החיוביות השגויות.

Linear combination - ממוצע משוקלל של קבוצת משתנים או מדידות. לדוגמה, משוואת הניבוי ברגרסיות מרובות הוא שילוב לינארי של משתנים מנבאים.

Linear regression - התהליך לקביעת משוואת רגרסיה או משוואת ניבוי כדי לחזות אתY על ידי X.

Linear relationship - יחס המציין ש-X ו-Y משתנים יחדיו בהתאם למרווחים קבועים.

Logarithm Ln - 2.718e העלאה בחזקה זו נותנת את הלוגריתם הטבעי.

Logistic regression - טכניקת רגרסיה שמשמשת כאשר משתנה התוצאה הוא משתנה בינארי.

Log-linear analysis - שיטה סטטיסטית לבחינת הקשר בין שלושה או יותר משתנים נומינלים. שיטה זו עשויה לשמש כשיטת רגרסיה לנבא תוצאה נומינלית על-ידי משתנים נומינלים בלתי-תלויים.

Longrank test - שיטה סטטיסטית להשוואת שתי עקומות הישרדות כאשר מתרחשות תצפיות מצונזרות.

Longitudinal study - מחקר הנעשה בטווח זמן מורחב מחקר אורכי.

Mann-Whitney-Wilcoxon test - ראה Wilcoxon rank sum test.

Mantel-Haenszel Chi-square test - מבחן סטטיסטי של שתיים או יותר טבלאות 2×2. משמש להשוואת התפלגויות הישרדות או לשליטה בקרה על גורמים מבלבלים.

Marginal frequencies - סך עמודת השכיחות וסך ושורת השכיחות בטבלת אקראיות. נקראות גם שכיחויות שוליות של הטבלה.

Marginal probability - עמודת ההסתברות ושורת ההסתברות בטבלאות אקראיות. נקראות גם הסתברויות שוליות של הטבלה.

Matched-groups t test - ראה Paired t test.

or matched groups Matching -תהליך התאמה של משתנה מסוים בין שתי קבוצות. לדוגמה, התאמה לפי גיל או מין וכדומה.

McNemar’s test - מבחן חי-בריבוע להשוואת פרופורציות של שתי קבוצות תלויות או מזווגות.

Mean X - המדד הנפוץ ביותר להעריך את מרכז ההתפלגות של התוצאות, מסומן כ-μ באוכלוסייה ובמדגם כ-X . במדגם, הממוצע הוא סכום ערכי X לחלק ב-n המדגם X/n .

Mean square among groups MSA - אומדן להערכת השונות בין הקבוצות בניתוח שונות. משמש כמונה בסטטיסטי F.

Mean square within groups MSW - אומדן להערכת השונות בתוך הקבוצות בניתוח שונות. משמש כמכנה בסטטיסטי F.

Measurement error - הכמות בה מדידה אינה נכונה מסיבות העולות בתהליך המדידה, נקראת גם הטיה.

Measures of central tendency - מדד או סיכום מספרים המייצגים את אמצע ההתפלגות. ראה Mean, Median, Mode.

Measures of dispersion - מדד או סיכום מספרים המייצגים את פיזור התצפיות סביב הממוצע. ראה Standard deviation.

Median M or Md - מדד למגמת המרכז. זהו הערך שנמצא באמצע התצפיות כאשר הן ממוינות מהערך הקטן ביותר לערך הגדול ביותר, נקרא גם הערך שמחלק את התפלגות הערכים לחצאים. שווה גם לאחוזון ה-50.

Medical decision making or analysis - יישום ההסתברויות בתהליך ההחלטה ברפואה. זהו הבסיס למודל שלCost-benefit analysis .

MEDLINE - מערכת המאפשרת חיפוש ביבליוגרפית נתונים של כל המאמרים בכתבי עת כולל ב-Index Medicus. מאמרים העונים על קריטריון מסוים או המכילים מילות מפתח מסוימות נשלפים לצורך עיון החוקר ולצורך סקירת ספרות מדעית בתחום הרפואה.

Meta-analysis - שיטה לשילוב תוצאות מכמה מחקרים שונים ובלתי-תלויים העוסקים באותה תוצאה על מנת ש-p-value משותף יוכל להיקבע, וכן לקבל עוצמה סטטיסטית גדולה יותר.

Mode - ערך המשתנה המספרי השכיח ביותר.

Model or modeling - הצהרה סטטיסטית על הקשר בין משתנים, לעיתים מבוססת על מודל תיאורטי.

Morbidity rate - מספר הנבדקים באוכלוסייה מוגדרת אשר פיתחו מצב של חולי בתקופת זמן מוגדרת.

Mortality rate - מספר המיתות באוכלוסייה מוגדרת בתקופת זמן מוגדרת. זהו מספר האנשים שמתו בתקופת זמן נתונה לחלק במספר האנשים שהיו בסיכון באותה תקופה.

Multiple comparisons - שיטות שונות להשוואות מרובות המתקבלות ממבחנים סטטיסטיים שונים המבוצעים על אותן תצפיות.

Multiple R - ברגרסיה מרובה, המתאם בין הערך הצפוי לערך האמיתי של Y נקרא גם rYY’. ניתן גם לפרש אותו כאחוז השונות המוסברת של המשתנה התלוי על-ידי המשתנים הבלתי-תלויים במודל רגרסיה מרובה.

Multiple regression - מודל רב-משתנים הנקבע על-ידי רגרסיה לצורך ניבוי תוצאה מסדרה של משתנים בלתי-תלויים.

Multivariate - מונח המתייחס למחקר או אנליזה המערבים משתנים רבים, תלויים או

בלתי-תלויים.

Multivariate analysis of variance MANOVA - שיטה סטטיסטית המספקת מבחן גלובלי כאשר ישנו יותר ממשתנה תלוי אחד.

Nominal scale - הסולם הפשוט ביותר למדידה. משמש במקרים בהם למשתנים אין ערכים מספריים לדוגמה: מוצא או מין. נקרא גם סולם קטגוריאלי או איכותי.

Nonparametric method - מבחן סטטיסטי שאינו מניח הנחות בנוגע להתפלגות התצפיות.

Nonrandomized trial - מחקר קליני בו נבדקים מסווגים לטיפולים שלא באופן אקראי. הדבר עשוי לגרור מספר הטיות.

Normal distribution - התפלגות סימטרית, בצורת פעמון עם ממוצע μ וסטיית תקן σ. במקרה בו התצפיות מתפלגות נורמלית, הרווח μ±2σ מכיל 95% מהתצפיות. התפלגות זו נקראת גם התפלגות גאוסיאנית.

Null hypothesis - השערה הנבדקת על אוכלוסייה. Null משמעו "ללא הבדל" ועל כן מתייחס למצב בו לא קיים הבדל לדוגמה: בין ממוצעים של קבוצת טיפול וקבוצת ביקורת.

Number needed to harm NNH - מספר הנבדקים שיש לטפל בהם בטיפול מסוים על מנת לגרום הופעה אחת של תוצאה בלתי רצויה.

Number needed to treat NNT - מספר הנבדקים שיש לטפל בהם בטיפול מסוים על מנת למנוע מחלה או לרפא נבדק אחד.

זהה לירידה אבסולוטית בסיכון Absolute risk reduction=1/ARR.

Numerical scale - הרמה הגבוהה ביותר של הסולמות. משמש במקרים בהם למשתנים ערכים מספריים לדוגמא גובה, משקל, לחץ דם. נקרא גם סולם רווח או יחס.

Objective probability - אומדן להסתברות מאירועים תצפיתיים.

Observational study - מחקר בו לא מבוצעת התערבות או מניפולציה כלשהיא בנבדקים. נקרא גם מחקר מקרה-ביקורת, מחקר חתך או עוקבה, כתלות בתכנון המחקר.

Observational frequencies - השכיחויות הנצפות במחקר, בדרך כלל נסכם אותן בטבלאות שכיחות שיכללו את השכיחות והשכיחות היחסית

Odds ratio OR - אומדן לחישוב הסיכון היחסי במחקרי מקרה-ביקורת. זהו הסיכוי שנבדק נחשף לגורם סיכון מסוים לחלק בסיכוי שנבדק מקבוצת הביקורת נחשף לגורם הסיכון.

Odds - ההסתברות שאירוע יקרה לחלק בהסתברות שהאירוע לא יקרה. Odds=P/1-P, כאשר P זו ההסתברות להתרחשות האירוע.

One-tailed test - מבחן בו ההשערה האלטרנטיבית מפרטת את הסטייה מהשערת האפס השערת null בכיוון אחד בלבד. האזור הקריטי נמצא בקצה אחד של התפלגות סטטיסטי המבחן. מבחן זה נקרא גם מבחן חד-כיווני או חד-צדדי.

Ordinal scale - משמש למשתנים שערכיהם בעלי סדר בסיסי. המספרים בהם משתמשים הינם שרירותיים לדוגמה: ציון שביעות רצון, ציון איכות חיים, ציון דרגת הכאב וכדומה.

Orthogonal - בלתי-תלוי, אינו חופף. לדוגמה: השוואות אנכיות ב-ANOVA.

Outcome - בניסוי משתני התוצאה של מחקר או ניסוי.

Outcome assessment - תהליך בו כוללים את משתני איכות החיים או התפקוד הפיזי בתוצאות הקליניות. מחקרים המתרכזים בתוצאות אלה, בדרך כלל מדגישים את נקודת המבט והערכת הנבדקים בנוגע לבריאותם, הטיפול שקיבלו ותוצאותיו.

Outcome variable - משתנה או קריטריון תלוי במחקר.

P value - ההסתברות לקבל תוצאה חריגה באותה מידה או יותר מהתוצאה שנצפתה בפועל במקרה שהשערת האפס נכונה. שקול להסתברות לטעות מסוג ראשון, ונשאף כי יהיה בעל ערך נמוך מסף המובהקות הסטטיסטית.

Paired design - ראה Repeated-measures design.

Paired t - שיטה סטטיסטית להשוואת שני הבדלים או שינויים במשתנה מספרי הנצפה אצל שתי קבוצות מזווגות או מותאמות. שיטה זו מתייחסת גם למדידות של לפני ואחרי הנעשות על אותה קבוצת נבדקים ראה מבחןt לתצפיות מזווגות.

Parameter - ערך האוכלוסייה לדוגמה: ממוצע μ , סטיית תקן σ.

Patient satisfaction - מתייחס למדידות התוצאה של דעת הנבדק אודות השירותים, ההליכים, הספקים ורכיבים נוספים בטיפול הבריאותי שקיבל.

Percentage - ההסתברות מוכפלת ב-100.

Percentage polygon - גרף קווי המקשר בין נקודות האמצע של ראש העמודות בהיסטוגרמה, מבוסס על אחוזים במקום הערכים עצמם. גרף זה שימושי בהשוואה בין שתי סדרות או יותר של תצפיות, כאשר השכיחויות בתוך כל קבוצה שונות.

Person-years - משך הזמן בו נמצא נבדק במחקר. משתמשים במונח זה בדרך כלל באפידמיולוגיה למרות שאינו מומלץ על-ידי סטטיסטיקאים מהסיבה שקשה לפענח ולנתח אותו.

Placebo - טיפול דמה. משמש להפחתת הטיות במחקרים קליניים.

Point estimate - מונח כללי בסטטיסטיקה לדוגמה: ממוצע, סטיית תקן, פרופורציה.

Poisson distribution - התפלגות הסתברות המשמשת לאמוד את מספר הפעמים שאירוע נדיר מתרחש.

Poll - שאלון הניתן למספר אנשים, בדרך-כלל בנוגע לנושא מסוים.

Polynomial regression - מקרה מיוחד של רגרסיה מרובה מדרגה גבוהה בה כל איבר במשוואה מושפע מהמשתנה הבלתי-תלוי X. רגרסיה פולינומיאלית הינה דרך לשלב בין מודל הרגרסיה לבין קשרים של קו עקומה ישר. בנוסף, רגרסיה פולינומיאלית אינה ממירה את הנתונים לסולם לינארי.

Pooled standard deviation - סטיית תקן זו משמשת אותנו במבחן t של קבוצות

בלתי-תלויות כאשר סטיות התקן של הקבוצות שוות או דומות ממוצע משוקלל לפי גודלי המדגם של סטיות התקן של שני המדגמים.

Population - אוסף התצפיות השלם או אוסף הנבדקים בעלי מכנה משותף אליו יתייחסו המסקנות.

Post hoc comparison - שיטה להשוואת ממוצעים לאחר שנעשה ניתוח שונות.

Post hoc method - ראה Post hoc comparison.

Posterior probability - הסתברות מותנית המחושבת על-ידי שימוש בתיאוריית Bayes.

זהו הערך הצפוי של מבחן חיובי TP לחלק בכל החיוביים או מבחן שלילי TN לחלק בכל השליליים.

Posterior method - ראה Post hoc comparison.

Power - היכולת של מבחן סטטיסטי לזהות השערה אלטרנטיבית או הבדל בגודל מסוים כאשר ההשערה האלטרנטיבית נכונה 1-β, כאשר β היא ההסתברות לטעות מסוג II. במילים פשוטות, זוהי יכולת המחקר לזהות הבדל או הבדל ממשי, מקובל להגדירה כעוצמה של המחקר.

Predictive value of a negative test PV- - פרופורציית הנבדקים להם תוצאת בדיקת אבחון שלילית מכלל הנבדקים הבריאים.

Predictive value of a positive test PV+ - פרופורציית הנבדקים להם תוצאת בדיקת אבחון חיובית מכלל הנבדקים החולים.

Pretest odds - באבחון תוצאות, הערכת הסיכויים שלנבדק יש מחלה מסוימת או מצב מסוים לפני שנערכה ופוענחה בדיקה לגילוי. הסיכויים הללו דומים ל-Prior probabilities.

Prevalence - הימצאות, פרופורציית האנשים בעלי מחלה מסוימת או מצב מסוים בנקודת זמן נתונה. זהו לא שיעור למרות שלעיתים נקרא בטעות Prevalence rate.

Prior probabilities - הסתברות שאינה מותנית המחושבת על-ידי שימוש בתיאוריית Bayes. זוהי פרופורציית המחלה לפני שבוצעה בדיקה לגילויה. רופאים מתייחסים אליה לעיתים כאל מדד החשד.

Probability - מספר הפעמים שתוצאה מתרחשת. אם A היא התוצאה, ההסתברות של A היא PA.

Proportion - מספר התצפיות של משתנה מסוים לחלק במספר התצפיות הכולל.

Proportional hazards model - ראה Cox proportional hazard model.

PUBMED - ראה MEDLINE.

Quality of life QOL - מדד המוערך סובייקטיבית על-ידי הנבדק ומודד את ערך הבריאות שלו ואת היכולות הפונקציונאליות שלו.

Quantitative observations - משתנים הנמדדים בסולם מספרי, התוצאות המספריות הינן בעלות משמעות.

Quartile - רבעונים, האחוזון ה-25 או האחוזון ה-75. נקראים גם רבעון ראשון או רבעון שלישי בהתאמה.

Random assignment - השימוש בשיטות אקראיות לצורך הקצאת טיפולים שונים לנבדקים, ולהיפך הקצאת נבדקים שונים לטיפולים.

Random sample - מדגם של n נבדקים או פרטים שנבחרו מתוך אוכלוסייה, כך שהסיכוי עבור כל אחד להיבחר למדגם ידוע.

Random variable - משתנה במחקר לפיו הנבדקים נבחרו בצורה אקראית או הוקצו באופן רנדומלי לטיפולים.

Randomization - תהליך הקצאת הנבדקים לטיפולים שונים או להיפך על-ידי שימוש במספרים רנדומליים.

Range - ההבדל בין התצפית הנמוכה ביותר לתצפית הגבוהה ביותר.

Ranking scale - פורמט שאלה בריאיון או בסקר שבו המשיבים מתבקשים לדרג את האפשרויות המופיעות לפי סדר.

Rank-order scale - סולם של תצפיות המסודרות לפי גודלן, מהנמוכה ביותר לגבוהה ביותר או להיפך.

Ranks - דירוג תצפיות המסודרות לפי גודלן, מהנמוכה ביותר לגבוהה ביותר או להיפך.

Rate - פרופורציה הקשורה למכפיל לדוגמה: 1,000, 10,000, 100,000.

Ratio - חלק המחולק בחלק אחר. זהו מספר התצפיות בעלות תכונה מסוימת לחלק במספר התצפיות ללא התכונה המסוימת.

Regression of Y on X - תהליך קביעת משוואת רגרסיה לניבוי Y מ-X.

Regression coefficient - זהו ה-b במשוואת הניבוי הפשוטה Y=a+bX. לעיתים מפורש כשיפוע קו הרגרסיה. ברגרסיה מרובה, ה-b שקול למקדם של המשתנה המנבא.

Regression toward the mean - התופעה בה התוצאה הצפויה עבור כל אדם קרובה יותר לממוצע התוצאה מאשר תוצאת התצפית האמיתית של אדם.

Relative risk RR - היחס בין הסיכוי למחלה מסוימת בעקבות חשיפה או בקרב אנשים בסיכון לבין הסיכוי למחלה בקרב אנשים שלא נחשפו. היחס מחושב במחקרי עוקבה או במחקרים פרוספקטיביים.

Relative risk reduction RRR - הירידה בסיכון עקב טיפול חדש ביחס לסיכון ללא הטיפול החדש. זהו הערך האבסולוטי של ההפרש בין שיעור האירוע הניסיוני ושיעור האירוע בביקורת לחלק בשיעור האירוע בביקורת.

Reliability - מדידת שחזור המדד. נמדדת על-ידי Kappa לערכים הנומינליים ועל-ידי מקדמי המתאם לערכים המספריים.

Repeated-measures design - תכנון מחקר בו הנבדקים נמדדים יותר מפעם אחת. נקרא גם תכנון מחקר עם מדידות חוזרות והשיטה לנתח מחקרים מסוג זה הינה, ניתוח שונות עם מדידות חוזרות.

Residual - ההבדל בין הערך הצפוי לערך האמיתי של משתנה התוצאה התלוי ברגרסיה.

Risk ratio - ראה Relative risk.

ROC Receiver operating characteristic curve - בבדיקת אבחון, החלק של TP בציר ה-Y לעומת ה-FP בציר ה-X. העקומה משמשת להערכת איכות בדיקת האבחון ולזיהוי ערכי Cut-off להפרדה בין ערכים תקינים לערכים לא תקינים.

R-squared r2 - העלאה בריבוע של מקדם המתאם. מפורש ככמות השונות במשתנה אחד המסבירה את השונות במשתנה השני.

Sample - חלק מאוכלוסייה.

Sampled population - האוכלוסייה ממנה נבחר המדגם.

Sampling distribution of a statistic - התפלגות השכיחות של סטטיסטי מסוים במדגמים רבים. משמש לצורך הקשה על הסטטיסטי ממחקר בודד.

Sampling frame - רשימת כל הנבדקים או הפרטים באוכלוסייה ממנה נבחר מדגם אקראי. נדרשת בכמה סוגים של מדגמים, לדוגמה דגימה סיסטמתית.

Scale of measurement - רמת הדיוק בה משתנה נמדד. בדרך-כלל מסווג לסולמות שמיים קטגוריאליים, סידוריים ומספריים או רווח ויחס.

Scatter-plot - גרף דו-מימדי המציג את הקשר בין שני משתנים רציפים.

Scheffe’s procedure - שיטה להשוואות מרובות בין ממוצעים לאחר מבחן F בניתוח שונות. זוהי הגישה השמרנית ביותר להשוואה מרובות. ראו פירוט ביחידה הדנה בהשוואות מרובות.

Sensitivity analysis - בניתוח קבלת החלטות, שיטה לקביעת טווח האפשרויות להחליט הינו מוגדר להיות כפונקציה של הסתברויות.

Sensitivity - פרופורציית הנבדקים בהם בדיקת האבחון חיובית בקרב כלל הנבדקים החולים במחלה. למבחן עם שיעור רגישות גבוה יהיה שיעור FN נמוך.

Sign test - מבחן לא-פרמטרי המשמש לבחינת השערה בנוגע לחציון של קבוצה בודדת.

Simple random sample - מדגם אקראי בו לכל אחד מ-n הנבדקים או הפרטים במדגם סיכוי שווה להיבחר.

Skewed distribution - התפלגות בה ישנן כמה תצפיות המרוחקות מהמרכז לכיוון אחד בלבד. אם התצפיות המרוחקות מהמרכז נמוכות, ההתפלגות תיטה לשמאל או הטיה שלילית. אם התצפיות המרוחקות מהמרכז גבוהות, ההתפלגות תיטה לימין או הטיה חיובית.

Slope of regression line - הכמות בה Y משתנה עבור כל יחידת שינוי של X. השיפוע מיוצג על-ידי b במשוואת הרגרסיה.

Spearman’s rank correlation rho - מתאם לא-פרמטרי המודד את הקשר בין שתי מדידות.

Specific rate - שיעור המתייחס לקבוצה מסוימת או חלק מסוים מהתצפיות לדוגמה: שיעור תמותה לפי גיל או שיעור תמותה לפי סיבה.

Specificity - פרופורציית הנבדקים בעלי אבחון שלילי מתוך כלל הנבדקים הבריאים או שאינם חולים במחלה. למבחן בעל שיעור סגוליות גבוה יהיה שיעור FP נמוך.

Standard deviation SD - המדד המקובל ביותר לפיזור הנתונים סביב הממוצע, מסומן על-ידי σ באוכלוסייה ו-SD או s במדגם. ניתן להשתמש בסטיית תקן וממוצע לתיאור התפלגות של תצפיות. סטיית התקן הינה השורש הריבועי של ממוצע ריבועי הסטיות מממוצע התצפיות.

Standard error SE - סטיית תקן של התפלגות המדגם עבור סטטיסטי מסוים.

Standard error of the estimate Sy.x - מדד השונות בקו הרגרסיה. מדד זה מבוסס על ההבדלים בין הערכים הצפויים למצויים עבור המשתנה התלוי Y.

Standard error of the mean SEM - סטיית התקן של הממוצע במספר רב של מדגמים.

Standard normal distribution - התפלגות נורמלית עם ממוצע 0 וסטיית תקן 1, נקראת גם התפלגות z.

Statistic - מספר סיכומי של מדגם לדוגמה: ממוצע, חציון, סטיית תקן, משמש בדרך-כלל כאומדן לפרמטר באוכלוסייה.

Statistical significance - מפורשת בדרך-כלל כהסתברות לתוצאה שמתקבלת במקרה, לדוגמה: פעם אחת מתוך 20, עם ערך P הקטן או שווה ל-0.05. מובהקות סטטיסטית מופיעה כאשר השערת האפס נדחית והיא בעצם מגדירה את הסיכוי שנדחה את השערת האפס בטעות או במילים אחרות , שנצהיר כי יש הבדלים או קרה משהו למרות שאין הבדלים ולא קרה כלום.

Statistical test - תהליך המבוצע לבחינת השערת האפס לדוגמה: מבחן t, מבחן

חי-בריבוע.

Sums of squares SS - כמויות המחושבות בניתוח שונות ועוזרות לקבוע את ממוצע הריבועים במבחן F.

Survey – סקר, מחקר תצפיתי בעל תכנון של מחקר חתך. משמש בדרך-כלל לאיסוף דעות וכמחקר ראשוני שעל בסיס תוצאותיו נתכנן מחקר מתקדם יותר.

Survival analysis - שיטה סטטיסטית לניתוח נתוני הישרדות כאשר יש תצפיות מצונזרות.

Symbols - אותיות יווניות מייצגות את הפרמטרים של האוכלוסייה ואותיות לטיניות מייצגות את סטטיסטי המדגם.

Symmetric distribution - התפלגות בעלת צורה זהה בשני צידי הממוצע. הממוצע, החציון וה-mode קרובים וממוקמים במרכז ההתפלגות. זהו ההפך מהתפלגות מוטה.

t distribution - התפלגות סימטרית עם ממוצע 0 וסטיית תקן הגדולה מזו של התפלגות נורמלית עבור גודלי מדגם קטנים. ככל ש-n גדל, התפלגות t מתקרבת להתפלגות נורמלית במדגמים בעלי גודל של 30 ומעלה ההתפלגויות יהיו קרובות מאוד ובמדגמים בגודל של 200 ויותר ההתפלגויות זהות.

t test - המבחן הסטטיסטי שמשווה ממוצע עם נורמה או תקן או כדי להשוות שני ממוצעים בעלי גודל מדגם קטן n≤30. משתמשים במבחן זה גם כדי לבחון האם מקדם המתאם או מקדם הרגרסיה הוא אפס במקרה בו גודל המדגם גדול מ-30, מבחן t יהיה שקול למבחן z.

Target population- האוכלוסייה אשר החוקר מקווה להכליל את המסקנות שלו מהמדגם עליה.

Test statistic- סטטיסטיקה ספציפית מבחן סטטיסטי שמשתמשים בו בכדי לבחון את השערת האפס לדוגמא סטטיסטי t או סטטיסטי חי-בריבוע, מה ששקול למבחן t או למבחן

חי-בריבוע.

Third quartile- האחוזון ה-75.

Transformation - שינוי בקנה המידה של ערכי המשתנה - התמרה של הערכים לדוגמאLOG הינו סוג של התמרה מקובל ושכיח בנתונים של מחקרים רפואיים.

Treatment threshold - בבדיקת אבחון, הנקודה בה ההחלטה האופטימלית היא לטפל בנבדק בטרם ביצוע בדיקת אבחון.

True-negative TN - תוצאת מבחן שלילית אצל נבדק שלא קיימת אצלו המחלה.

True-positive TP - תוצאת מבחן חיובית אצל נבדק שקיימת אצלו המחלה.

Tukey’s HSD Honestly significant difference - מבחן פוסט הוק שמטרתו לבצע השוואות זוגיות מרובות בין ממוצעים לאחר שבוצע מבחן F לניתוח שונות. זוהי אחת מהשיטות היותר מקובלות והיותר מומלצת בקרב סטטיסטיקאים.

Two-sample t test - מבחן סטטיסטי המשמש לבחון את השערת האפס כאשר לשתי קבוצות בלתי-תלויות או בלתי-קשורות יש ממוצע זהה.

Two-tailed test - מבחן בו ההשערה האלטרנטיבית מפרטת סטייה מהשערת האפס באחד מהכיוונים. האזור הקריטי נמצא בשני קצוות ההתפלגות של סטטיסטי המבחן. מבחן זה נקרא גם מבחן כיווני או דו-צדדי.

Two-way analysis of variance - ANOVA עם שני משתנים בלתי-תלויים.

Type I error - טעות הנגרמת כאשר השערת אפס נכונה נדחית דחייה בטעות או כאשר מתגלים הבדלים למרות שאין הבדלים בפועל.

Type II error - טעות הנגרמת כאשר השערת אפס שאינה נכונה לא נדחית אי דחייה בטעות או כאשר לא מתגלים הבדלים למרות שקיימים הבדלים בפועל.

Validity - דיוק המדידות המעיד על איכות מדידת המשתנים.

Variable - משתני המטרה או משתנה בו אנו מתעניינים במחקר, המשתנה הוא בעל ערכים שונים אצל נבדקים או פרטים שונים.

Variance - 2σ באוכלוסייה, s2 במדגם. סטיית התקן הינה שורש של השונות.

Variation within subject - שונות המדידות אצל אותו נבדק או פרט. עשויה להופיע באופן טבעי אך עשויה גם להעיד על טעות.

Vital statistics - שיעורי תמותה ותחלואה המשמשים באפידמיולוגיה ובבריאות הציבור.

Weighted average - ממוצע המתקבל על-ידי הכפלת כל מספר מסדרה של מספרים בערך הנקרא משקל שכיחות הופעת המספר או הערכים המתקבלים, סיכום המכפלות של הערכים שהתקבלו בשכיחות בה התקבלו מעניקה את הממוצע המשוקלל וחלוקה בסכום המשקלים מעניק את הממוצע המשוקלל.

Wilcoxon rank sum test - מבחן לא-פרמטרי להשוואה בין מדגמים בלתי-תלויים עם נתונים סודרים או עם תצפיות מספריות שאינם מתפלגים נורמלית.

Wilcoxon signed ranks test - מבחן לא-פרמטרי להשוואה בין מדגמים תלויים עם נתונים סודרים או עם תצפיות מספריות שאינם מתפלגים נורמלית.

Z approximation - מבחן z משמש לבחון את השוויון בין שתי פרופורציות בלתי-תלויות.

Z distribution - התפלגות נורמלית עם ממוצע 0 וסטיית תקן של 1. נקראת גם התפלגות הנורמלית הסטנדרטית או ההתפלגות התקנית.

Z ratio - סטטיסטי המבחן המשמש במבחן z. מתקבל מחיסור הממוצע המשוער מהממוצע המצוי וחילוק בשגיאת התקן של הממוצע.

Z score - הסטייה של X מהממוצע לחלק בסטיית התקן.

Z test - מבחן סטטיסטי להשוואת ממוצעים של מדגמים גדולים n≥30.

Z transformation - המרה המשנה משתנה המתפלג נורמלית עם ממוצע וסטיית תקן להתפלגות z עם ממוצע 0 וסטיית תקן 1.

bottom of page